Xàtiva aprova la convocatòria i concessió de 5.000 € en subvencions per a les associacions de dones


0
1059
Casa de les Dones de Xàtiva

Les ajudes es destinaran a activitats que fomenten la igualtat i les accions en contra de la violència de gènere

La Junta de Govern Local va aprovar aquest dilluns les bases reguladores per a aquestes ajudes a les associacions de dones de Xàtiva que desenvolupen activitats que fomenten la igualtat i/o accions en contra de la violència de gènere. L’atorgament d’aquestes subvencions va ser aprovat per acord del plenari de la corporació municipal, el qual va ratificar l’ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Xàtiva i es va acordar el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022.

De conformitat amb aquest Pla Estratègic, aquestes ajudes van dirigides al finançament d’activitats d’interès públic realitzades per les associacions de dones de Xàtiva, i seran objectes d’elles els projectes i activitats que tinguen com a finalitat, entre d’altres, reivindicar la igualtat, previndre la violència de gènere, visibilitzar les aportacions de les dones al llarg de la història, crear xarxes de comunicació i fomentar l’empoderament de les dones, informar a les mestresses de casa o promoure la protecció social, econòmica i jurídica de la dona.

Les subvencions es destinaran a atendre despeses derivades del foment i realització d’accions de recolzament a les víctimes de gènere i d’agressions sexuals o al foment de la cultura produïda per dones amb reivindicacions feministes, el foment de les relacions intergeneracionals entre dones o amb altres associacions de dones del municipi, i al foment de les noves tecnologies, de la salut i d’accions formatives entre les dones.

No es consideraran incloses les inversions en obra civil ni les despeses de funcionament habitual de l’associació, així com tampoc els derivats de les campanyes promocionals o gastronòmiques, però sí es tindran en compte altres aspectes com ara que les actuacions es desenvolupen a Xàtiva. Es podrà subcontractar l’activitat objecte de la subvenció i no serà subvencionable l’IVA satisfet en l’adquisició de béns i serveis llevat que s’acredite que forma part del cost d’actuació i no és susceptible de recuperació o compensació. Els sol·licitants podran realitzar aquestes accions durant l’exercici, sense esperar a la concessió de l’ajuda i sense que açò prejutge la decisió final adoptada.

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les associacions de dones sense afany de lucre que realitzen les seues activitats a Xàtiva. Per a tal fi hauran d’estar legalment constituïdes, inscrites en el Registre Municipal d’Associacions Municipals de Xàtiva i el seu domicili social i fiscal a la ciutat, no estar en situació de prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari, estar al corrent de les obligacions tributàries, haver justificat les subvencions atorgades per l’Ajuntament en l’exercici econòmic anterior, fomentar la igualtat de gènere entre els seus estatus i estar composta en un 90% per dones en la seua totalitat i en un 100% en la seua junta directiva.

«Per al govern municipal és una prioritat incentivar a les associacions de dones per aconseguir la igualtat efectiva i l’empoderament de les dones», ha manifestat la regidora de Dona i Igualtat Lena Baraza, qui ha afegit que «Xàtiva té un moviment feminista elevat i hem de treballar per fer créixer aquest associacionisme tan important com el del món femení, que ha viscut durant molts anys una minorització de les seues opinions i dels seus creixements». Baraza ha finalitzat expressant que «és el moment de les dones i de la igualtat real, pel que s’ha fet un gran esforç per aconseguir que aquestes subvencions hagen eixit abans, facilitant així la tasca de finançament de les pròpies associacions de dones».

Sol·licitud i termini

Les sol·licituds hauran de presentar-se en la seu electrònica de l’Ajuntament i dirigir-se al departament de Dona i Igualtat. El termini serà de 30 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la resolució en el BOP.

La sol·licitud ha d’estar acompanyada d’una autorització expressa de l’Ajuntament, una memòria signada en la que s’especifiquen els objectius de la proposta, una memòria valorada de les actuacions a realitzar desglossada per partides i preus i dades de domiciliació bancària. La resta de requisits i obligacions es poden consultar a les bases, publicades al Tauló d’Anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament de Xàtiva.

La valoració de la totalitat de les sol·licituds presentades i admeses que complisquen els requisits establits es realitzarà sobre 101 punts que es repartiran entre antiguitat, afiliació de sòcies, volum d’activitat econòmica, capacitat de programació, capacitat de motivació, utilitat pública, foment de la tradició i la cultura, les relacions intergeneracionals, la sororitat o la salut; la formació en gènere i la utilització de llenguatge no sexista i amb valors igualitaris.

La resolució de la concessió de la subvenció es comunicarà a l’associació de dones beneficiària en el termini màxim de dos mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. El termini per justificar l’ajuda finalitzarà el dia 15 de desembre de 2020, i s’haurà de realitzar a la seu electrònica de l’Ajuntament.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here