Sagunt multarà amb fins 3.000 euros als propietaris que tinguen solars bruts o sense tancar adequadament

0
1279
Ajuntament de Sagunt.

L’Ajuntament Sagunt inicia els tràmits per a l’aprovació inicial de l’ordenança municipal sobre neteja i tancat de parcel·les

El ple de l’Ajuntament de Sagunt ha acordat l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal sobre neteja i tancat de parcel·les amb la finalitat de fixar els estàndards que han de regir a la ciutat pel que fa a la salubritat, seguretat, adorn públic i decor dels solars del terme municipal.

La proposta va quedar aprovada amb els vots a favor de PSOE, Compromís, EU i el regidor del grup de no adscrits, i l’abstenció de PP, IP, Ciutadans i Vox.

Amb esta reglamentació es pretén definir de manera clara el conjunt de mesures necessàries per a mantindre en unes condicions objectives adequades de seguretat, neteja, salubritat, ornat públic i decor els solars del terme municipal per part dels seus titulars d’acord amb el deure legal estipulat per a la propietat del sòl. En este sentit, la normativa afecta parcel·les de diferents àmbits classificades com a sòl urbà, urbanitzable i urbanitzable no programat o no urbanitzable que, en tot cas, confronten amb sòl urbà o urbanitzable així com amb infraestructures viàries municipals obertes a l’ús públic confrontants i que el delimiten.

L’objecte de l’Ordenança és assegurar i garantir que la propietat de cada solar complix amb el deure específic de conservació i manteniment dels mateixos en les condicions legals exigibles, una «obligació» que és «de caràcter continu i permanent», realitzant en els casos que siga necessari els treballs i obres que es requerisquen per a la consecució de les condicions estipulades en este sentit.

Per a això s’establixen uns estàndards pel que fa al tancat i les condicions interiors de les parcel·les. Així, el perímetre d’aquells fronts que recaiguen sobre espais dotacionals públics haurà de quedar obligatòriament delimitat per una malla metàl·lica galvanitzada les condicions de la qual s’especifiquen detalladament en el text íntegre de l’Ordenança, i en el cas dels terrenys inclosos en el Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric-Artístic de Sagunt haurà de ser mitjançant un mur opac i enlluït. Per a aquelles, tant d’un àmbit com de l’altre, que ja compten amb un mur d’obra, es permetrà el manteniment i conservació del mateix en condicions adequades però sense ampliacions, increments d’altura, demolicions, etc. que no s’ajusten a la nova normativa.

Pel que fa al manteniment intern dels solars, s’especifica que hauran d’estar nets, desproveïts de qualsevol tipus de residu o vegetació espontània, restes orgàniques o minerals que puguen alimentar animals o plantes portadors o transmissors de malalties o produir males olors, així com ser potencial focus de combustió o d’altres riscos o molèsties similars. En esta línia, s’advertix que, d’existir circumstàncies objectives que ho justifiquen, s’haurà de procedir al sanejament per a impedir la proliferació de plagues (desratització i desinsectació).

També haurà d’evitar-se que es produïsca acumulació d’aigües pluvials o de qualsevol altre origen, col·locant punts d’evacuació i connectant-los a la xarxa de desguàs corresponent; no es permet, d’altra banda, l’acumulació de garrafes ni depòsits d’aigua ni destinar el sòl al cultiu d’horts urbans, ni tampoc es podran depositar contenidors, casetes d’obra, material de construcció, vehicles, mobiliari, ferramentes o enderrocs ni criar animals, ja siga ramat o mascotes, per tal d’evitar molèsties per sorolls, olors i insalubritat. D’igual manera, quedarà prohibida la instal·lació de cartelleria i publicitat excepte quan es tracte de cartells anunciadors de promocions immobiliàries a executar en la pròpia parcel·la, sempre que s’haja sol·licitat prèviament la preceptiva llicència d’obres.

Així mateix, aquells immobles amb construcció inacabada o deshabitada, a més del tancat, hauran de tancar o tapiar tant els accessos com aquells punts que pogueren suposar un risc de caiguda o accident.

Quan s’observe l’incompliment d’esta reglamentació, l’Ajuntament podrà actuar d’ofici i dictar ordres d’execució de neteja i de tancat dirigides als seus propietaris. D’igual manera, l’incompliment comprovat habilitarà el Consistori per a l’adopció de mesures d’execució subsidiària a costa de la titularitat. No obstant això, si concorregueren raons objectives acreditades, es podrà reduir proporcionalment el grau d’exigència de l’obligació de barrar les parcel·les, encara que això no exclou que en moments posteriors això puga variar i exigir-se la integritat de les mesures si s’apreciara que les circumstàncies valorades inicialment ja no concorren o hi haguera altres de noves.

La nova normativa consistorial també recull un règim sancionador mitjançant el qual es poden imposar multes en cas de detectar-se la comissió d’infraccions que poden estar tipificades com a lleus, greus i molt greus i les quanties de les quals poden arribar respectivament fins als 750 euros, 1.500 euros ó 3.000 euros, que es reduiran al 50% si l’actuació requerida de tancat o neteja, derivada d’una ordre municipal, s’executa dins del període voluntari, i s’eximirà en cas que es duga a terme amb caràcter previ a la incoació d’este procediment.

Tramitació

D’esta manera, i després de l’aprovació inicial de la nova reglamentació, s’obri ara el període d’informació pública per un termini de 30 dies hàbils perquè aquelles persones interessades puguen presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments en cas de considerar-ho. Per a això, el document íntegre es publicarà en la pàgina web del Consistori i en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOPV) i la referència de l’expedient administratiu que correspon al mateix per a la formalització del tràmit és 866615H. En cas que durant este lapse temporal no es produïren al·legacions l’acord quedarà definitiva i automàticament adoptat i se’n donarà compte al Ple en la posterior sessió ordinària, de manera que la nova Ordenança passarà a entrar en vigor.

Per a més informació i conéixer tots els detalls de l’Ordenança municipal sobre neteja i tancat de parcel·les, podrà consultar-se –una vegada es publique– el text íntegre en la pàgina web municipal i en el BOPV.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí