Sagunt aprova un conveni amb l’Autoritat Portuària per rehabilitar el pantalà i facilitar l’accés del tren


0
2149
Port i pantalà de Sagunt

El conveni contempla la rehabilitació del pantalà, destinar la zona nord a ús de la ciutadania i regenerar la zona sud confinada entre la marjal i el port quan s’executen les obres de la tercera dàrsena

El Ple extraordinari de l’Ajuntament de Sagunt ha aprovat este divenres per unanimitat el conveni entre el consistori i l’Autoritat Portuària de València (APV) per a la integració urbana de la zona nord del port marítim.

El conveni contempla, entre altres actuacions, la rehabilitació del pantalà, destinar la zona nord a ús de la ciutadania, així com regenerar la zona sud confinada entre la marjal i el port quan s’executen les obres relatives a la tercera dàrsena.

Respecte a la zona nord del port, l’Autoritat Portuària de València es compromet a realitzar la rehabilitació del pantalà, incloses les connexions per als vianants i viàries. Amb esta finalitat durà a terme, en primer lloc, l’estudi de viabilitat estructural i el corresponent projecte de rehabilitació. Posteriorment, l’executarà per fases en funció del resultat del mateix i de la disponibilitat pressupostària de l’APV.

La redacció tant de l’estudi com del projecte de rehabilitació del pantalà i els seus accessos s’acabarà enguany, per a després licitar les obres. La zona nord es destinarà a usos ciutadans i estarà oberta a l’ús general.

L’Autoritat Portuària de València es compromet a dur a terme les actuacions que permeten a la ciutadania l’accés lliure a la zona recollida en el conveni i la interacció entre el port i la ciutat en ella, garantint la compatibilitat amb l’activitat portuària.

Quant a la zona sud, l’Autoritat Portuària es compromet a regenerar la zona confinada entre la marjal i el port mitjançant un projecte de restauració paisatgística del front litoral de la Marjal dels Moros, amb la creació d’un parc arqueològic a l’aire lliure i un centre d’interpretació del port romà de Sagunt, en el qual es posen en valor les troballes arqueològiques d’interés descobertes en la zona.

L’APV també estudiarà la possibilitat de patrocinar activitats relacionades amb les actuacions que es duguen a terme per tercers en esta zona que tinguen relació amb les competències de l’APV, i es compromet a donar tot el seu suport a projectes que puguen ser objecte de subvenció respecte d’estes activitats.

Finalment, l’Autoritat Portuària de València es compromet a estudiar l’establiment d’una estratègia que permeta el coneixement de la realitat portuària a diferents col·lectius i a la ciutadania de Sagunt en general.

Per la seua part, l’Ajuntament de Sagunt assumirà la gestió integral del pantalà una vegada rehabilitat per l’APV, garantint un ús i estat adequat del mateix, així com les degudes condicions d’accés i permanència i el manteniment de tota la instal·lació, a excepció de l’estructura del mateix, fins a un límit màxim anual de 30.000 euros.

Accessos i connexions al port

Respecte als accessos i connexions del port, el consistori adquirirà el compromís d’agilitar els tràmits de la seua competència necessaris per a la construcció dels nous accessos terrestres previstos al sud del port, que consisteixen en un accés viari i un de ferroviari juntament amb una platja de vies, així com els relatius al pantalà i zona nord.

L’Ajuntament també es compromet a cedir gratuïtament i lliure de càrregues els terrenys de la seua propietat que siguen necessaris per a l’execució de les citades obres, sense incloure possibles vials municipals ja existents que puguen completar les obres de nova planta.

D’altra banda, el consistori donarà suport i impulsarà juntament amb l’Autoritat Portuària de València l’execució de les citades obres d’accés davant les administracions competents, així com la seua connexió al viari de Parc Sagunt i/o a la CV-309 i a futures instal·lacions d’intercanvi modal que es construïsquen en l’àrea d’influència del recinte portuari.

En relació amb la denominada «Canyada del Mar», l’Ajuntament col·laborarà amb l’Autoritat Portuària per a aconseguir de les administracions competents una solució adequada als seus respectius interessos, que implique l’execució d’una connexió no motoritzada entre el sud i el nord de les instal·lacions portuàries que discórrega per l’exterior de la zona de servici terrestre-portuària.

Quant a Parc Sagunt II, l’Ajuntament de Sagunt es compromet a impulsar, en col•laboració amb les diferents administracions, la posada en explotació de la seua àrea logística i industrial. L’Ajuntament també estudiarà fórmules per a afavorir la integració en el municipi dels treballadors de l’Autoritat Portuària de València en el port marítim de Sagunt.

El conveni tindrà una vigència de quatre anys des que esdevinga eficaç, amb possibilitat de prorrogar-lo per acord unànime d’ambdós parts per un màxim de quatre anys més. Per a assegurar la màxima coordinació i col·laboració entre el consistori i l’APV, es crearà una comissió responsable de l’administració, seguiment, interpretació i control del conveni. Esta comissió de seguiment estarà integrada per dos representants de cadascuna de les parts.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here