La nova RTVV anuncia l’obertura del Concurs Públic per a triar al director general

0
326

[Img #29773]Els candidats han de ser espanyols o amb nacionalitat d’un país membre de la Unió Europea. En el cas de nacionals de països no membres de la Unió Europea, el nomenament quedarà condicionat a l’obtenció de la residència legal a Espanya. Alhora, han d’estar en possessió, com a mínim, d’una titulació universitària amb el nivell de grau o equivalent; no haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris, ni trobar-se en inhabilitació per a llocs de treball o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les quals desenvolupaven en el cas del personal laboral, en què haguera sigut separat o inhabilitat.

En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública. També han de posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques, acreditar experiència professional a l’àmbit de la comunicació, així com coneixement de les dues llengües oficials de la Comunitat.

Pel que fa als mèrits, es valorarà tindre coneixement d’idiomes diferents dels oficials a la Comunitat; tindre formació a l’àmbit de la comunicació -llicenciatures, graus, màsters, postgraus i altres títols i cursos-; tindre habilitats de lideratge, dots de comunicació i direcció d’equips, així com de planificació, determinació de prioritats, presa de decisions i solució de conflictes. A més, han de tindre coneixements en matèria d’igualtat de gènere; tindre coneixement del context econòmic i social, institucional i cultural de la Comunitat Valenciana; tindre experiència professional o en la gestió de mitjans audiovisuals; i tindre publicacions, escrites o audiovisuals, a l’àmbit de la comunicació, especialment audiovisual.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR  La Diputación de Castellón ayudará a los ayuntamientos de la provincia a llenar sus pueblos con pruebas deportivas

Els interessats hauran de presentar un escrit en el registre dels números 9 i 11 del carrer En Bou de València, dirigit a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Ho hauran d’acompanyar de tres sobres tancats, en uns dels quals acreditaran que complixen els requisits, en un altre inclouran un projecte d’actuació de la CVMC durant els pròxims tres anys i el tercer sobre tindrà un currículum i el certificat de vida laboral.

 

Comissió de valoració

Les sol·licituds seran analitzades en una primera fase de valoració de mèrits per la Comissió de valoració, que seleccionarà com a màxim tres de les propostes que passaran a una segona fase en la qual es realitzarà entrevistes als candidats preseleccionats sobre la base dels projectes presentats.

En la valoració final el projecte suposarà un 60%, el currículum vitae i els mèrits un 30% i l’entrevista un 10%. El Consell Rector haurà de seleccionar entre els aspirant presentats a una persona per majoria de tres cinquens i, després, la Comissió de les Corts haurà d’atorgar la concessió d’idoneïtat per al càrrec per majoria absoluta.

Tot i això, la convocatòria d’este concurs podrà declarar-se deserta si la Comissió de Valoració considera que cap dels candidats s’adequa als requisits del lloc. D’altra banda, el DOCV va publicar este dimecres una resolució per la qual s’autoritza una transferència de crèdit del capítol 2 -compra de béns corrents i despeses de funcionament- del programa ‘Servici públic de radiotelevisió’ al mateix capítol de ‘Promoció institucional’, donada “la inexistència de dotació pressupostària” per a fer front a “determinacions que es consideren rellevants per a la consecució dels objectius d’este programa”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR  Gandia s'integrarà en breu a la plataforma de contractació de l'Estat

 

Per a vore les notícies més destacades de hui, punxa ací